Nyelvvizsga mentesség jogosultak köre

Kiadási feltételek

MENTESÜLNEK  a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól

       
  Képzési szintek, amelyekre vonatkozik Nyelvvizsga fajta Nyelvvizsga típus Nyelvvizsga szint Nyelv
A mentesség vonatkozik minden kimeneti nyelvvizsga-követelményre, függetlenül annak mennyiségétől (egy vagy több)

- alapképzés (főiskolai szintű képzés),
- felsőoktatási szakképzés (2013-tól),

- mesterképzés (egyetemi szintű képzés) és
- gazdaságtudományi szakirányú továbbképzés (lásd később)] 

függetlenül attól, hogy általános vagy szaknyelvi,  függetlenül a típusától:
szóbeli,
írásbeli vagy
komplex
 B2 vagy C1 független a nyelvtől
Aki 1993. évi LXXX. törvény alapján főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben vett részt és tanulmányait még a képesítési követelmények hatályba lépése előtt kezdte meg és amikor a nyelvvizsga követelményeket az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatok határozták meg és sikeres záróvizsgát tett.
           
           

NEM MENTESÜLNEK a nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, illetve NEM KAPHAT OKLEVELET a nyelvi mentességről szóló rendelkezések alapján

 
  Jogviszony kezdet Információ Milyen szabály vonatkozik rá? Példa  
Jelenleg tanulmányokat folytat és 2021. augusztus 31-ét követően  teljesíti a záróvizsgáját.      

A Kormány 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete

   
Ha megállapítható, hogy nem teljesítette a záróvizsga követelményeit   NEM KAPHAT OKLEVELET ha a hallgató nem teljesítette  záróvizsga követelményeit (ellenőrzési kötelezettség - a törzskönyvből, személyi anyagból, vagy leckekönyvből megállapítható)      
Aki nem nyelvvizsga, hanem valamely más nyelvi követelmény (pl. belső nyelvi vizsga) nem teljesítése miatt nem kaphatta meg oklevelét.           
Doktori képzésben nincs mentesség   Doktori képzésben a felvétel feltétele az államilag elismert nyelvvizsga megléte. A második idegen nyelvből a nyelvismeret igazolása a doktori iskolaszabályzata szerint intézményi hatáskör. Nincs mentesség biztosítása.       
Aki 1993. évi LXXX. törvény alapján főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben vett részt és tanulmányait még a képesítési követelmények hatályba lépése előtt kezdte meg és a nyelvvizsga követelményeket az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatok határozták meg.  1993- 1997  - Nem minden képesítési követelmény határozott meg ekkor :1997 Korm rend-  még nyelvvizsga követelményt.
-Ekkor még nem képzési területeket, hanem szakcsoportokat határoztunk meg.
- Képesítési követelményeket meghatározó kormányrendeletekben  általában az 1. melléklete határozta meg a nyelvi követelményt.
a nyelvvizsga követelményeket az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatok határozták meg  a tudományegyetemek bölcsész szakjain 2002 szeptember 1-ig intézményi szabályozás volt, lásd képesítési követelmények hatályba lépést   

 

Az oklevél kiadás feltételeit meghatározó jogszabályok gyűjteménye

     
  Jogszabály neve típusa nyelvvizsga kötelezettség meghatározása megjegyzés
  134/1964. (M.K. 13.) MM számú utasítás  MM utasítás Ekkor ezen utasítás alapján kellett nyilvántartani a hallgatói adatokat. Az úgynevezett „személyi iratgyűjtő” a hallgatóra vonatkozó összes személyi iratok, okiratok, jellemzések, határozatok stb. gyűjtője. A leckekönyv a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok igazolására szolgáló eredeti okirat. A törzskönyv a leckekönyv adatainak hiteles másolati nyilvántartása. A tanulmányi nyilvántartás nem volt selejtezhető. Levéltárba volt köteles helyezni az intézmény.

Ha a hallgató esetében e dokumentumokból az derül ki, hogy a záróvizsga követelményeit a hallgató nem teljesítette, akkor NEM KAPHAT OKLEVELET a nyelvi mentességről szóló rendelkezések alapján.
 
  felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény  törvény 1993. évi LXXX. törvény alapján főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben vett részt  - Nem minden képesítési követelmény határozott meg ekkor még nyelvvizsga követelményt.
- Ott, ahol volt, a kormányrendelet 1. melléklete határozta meg a nyelvi követelményt, amely azonban a záróvizsgára bocsátás feltétele volt.
-Ekkor még nem képzési területeket, hanem szakcsoportokat határoztunk meg. Képesítési követelményeket meghatározó kormányrendeletek. Általában a rendelet 1. melléklete határozta meg a nyelvi követelményt.
  1997-től képesítési követelményekről szóló kormány rendeletek kormány rendelet a képesítési követelményekről szóló kormányrendeletek írták elő felmenő rendszerben (azaz a szigorítás nem vonatkozott a már hallgatói jogviszonyban állókra).  Nem mentesül az, aki a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben vett részt, tanulmányait még a képesítési követelmények hatályba lépése előtt kezdte meg és a nyelvvizsga követelményeket az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatok határozták meg. (pl a tudományegyetemek bölcsész szakjain 2002 szeptember 1-ig intézményi szabályozás volt, lásd képesítési követelmények hatályba lépést)

Ekkor még nem képzési területeket, hanem szakcsoportokat határoztunk meg. Képesítési követelményeket meghatározó kormányrendeletek. á́ltalában a rendelet 1. melléklete határozta meg a nyelvi követelményt.
  97/2000. (VI. 22.) Korm. rendelet  kormány rendelet A felsőoktatási intézmény az Intézményi Tanács döntése alapján - szabályzatában - a 2001. július 31-ig terjedő időszakra, majd módosítással a 2003. július 31-éig terjedő időszakra a felsorolt képesítési követelményekben meghatározott állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáta záróvizsgára bocsátás előzetes feltétele helyett a képesítési követelményekben meghatározott záróvizsga részének minősíthette.
E két rendelet alá tartozó hallgatók 2000. július 23-tól 2003. július 31-ig teljesíthették így a záróvizsgát!
Tanulmányi nyilvántartás alapján ellenőrizni kell
 
  60/2002. (III. 29.) Korm. rendelet.  kormány rendelet 97/2000. (VI. 22.) Korm. rendeletet módosította
      Ott, ahol volt, a kormányrendelet 1. melléklete határozta meg a nyelvi követelményt, amely azonban a záróvizsgára bocsátás feltétele volt.   
  77/2002. (IV.13.) Korm. rendelet 16. melléklete  kormány rendelet tartalmazza a képesítési követelményeket meghatározó jogszabályokat, amelyben a szakterületek először meghatározták az idegennyelvi követelményeket.  ez a jogszabály a képesítési követelményekről szóló rendeleteket módosította a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló Korm. rendelet
Egységesen előírta valamennyi főiskolai és egyetemi szintű szakra 2002. szeptember 1. hatállyal, felmenő rendszerben a nyelvvizsga (szakterületenként eltérő) követelményét. Ekkor került meghatározásra pl. a jogi és szociális igazgatási szakcsoportban, a tanító és óvodapedagógus képzésben, az un. testkulturális szakcsoportban az idegennyelvi követelmény.
  2003. évi XXXVIII. törvény törvény Ftv.-t módosító 2003. évi XXXVIII. törvény.95.§ (7) ez a  Korm. rendelet még a záróvizsga feltételként, majd 2003-július 1-től az ezt követően tanulmányokat kezdőkre a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény az oklevél megszerzésének feltételeként határozza meg az idegennyelvi követelmények teljesítését. Ha e törvény másként nem rendelkezik, az oklevél kiadásának feltétele az alapképzési szakok és szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben a záróvizsgára bocsátás előfeltételeként előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga  követelmény teljesítése 
        Azok esetében, akik felsőoktatási tanulmányaikat 2002/2003. tanévben kezdték meg, az oklevél megszerzésének feltétele az előírt nyelvvizsga letétele 
  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX  törvény    
  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  törvény    
        Posztgraduális képzésben a szakosító továbbképzéseket a miniszteri rendeletben meghatározott szakirányú továbbképzések váltották fel. 
  7/1999. (II. 1.) OM rendelet  OM rendelet  A közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szól
1. melléklete értelmében, a közgazdasági felsőoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak általános képesítési követelményei: 
6.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei „A tantervben előírt követelmények teljesítése: legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.”
  387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet és ennek 2019-es módosítása   A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szól 9. § (2) A doktori tanács g) a doktori szabályzatban meghatározza a fokozatszerzés nyelvi követelményeit, amely jogosítvány átruházható a doktori iskola működési szabályzatára

13.§ (3) A doktori iskola
működési szabályzata tartalmazhatja, figyelemmel a doktori szabályzatra, a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeit és a nyelvismeret igazolásának módját. A doktori iskola működési szabályzata meghatározza a nyelvi követelmények teljesítéséhez elfogadott valamennyi idegen nyelv felsorolását, valamint ebből a felsorolásból kijelölhet egy, a tudományterület műveléséhez elengedhetetlen olyan idegen nyelvet, amelynek ismerete a fokozatszerzéshez szükséges.