Felvetteknek 2022A

Általános beiratkozási tudnivalók a 2022/23. tanév őszi félévére


   • Mikor és hogyan kell beiratkozni a Neptun rendszerbe?

    Tisztelt Hallgató!

    Gratulálunk sikeres felvételi eredményéhez, örömmel üdvözöljük a Soproni Egyetem hallgatói között!

    A regisztrációs időszakot az egyes karokon az alábbi táblázatban találja:

    Regisztrációs időszak 2021

    Beiratkozás/regisztráció

    A sikeres felvételi eljárás után a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért nagyon fontos, hogy a beiratkozási folyamat alábbi leírását pontosan kövesse.

    A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).

    kép7

    A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie a személyes beiratkozás előtt:

    -     egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,

    Neptun3


    - eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,

    Neptun4


    - a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,


    Neptun5


    - regisztráljon a 2022/2023-as tanév őszi félévére az „Ügyintézés” menüpont „Beiratkozás/Bejelentkezés” menüpontjára kattintva. Így le tudja adni a beiratkozási (SOE_1_01-Beiratkozási kérvény) kérvényt.

    Neptun9


    - nyomtassa ki és írja alá a kérvényt!

    - az aláírt kérvényt szkennelje be vagy fotózza le és töltse vissza a kérvényhez csatolt dokumentumként!

    - az önköltséges hallgató nyomtassa ki a Neptunból a képzési szerződést 2 példányban és írja alá.


    Neptun11    Amennyiben tanulmányait nem 2022. év szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni.

     

    A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat:

    -     NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt beiratkozási kérvényt (SOE_1_01-Beiratkozási kérvény),

    -     önköltséges hallgató a NEPTUNBÓL kinyomtatott és aláírt képzési szerződést (2 példányban),

    -     alapszakra, felsőoktatási szakképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,

    -     mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát,

    -     eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát,

    -     személyi igazolványát,

    -     lakcímkártyáját,

    -     Adó- és TAJ kártyáját,

    -     külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét.

     

    Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni!
    A Neptunról

    A Neptun.Net Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer - továbbiakban Neptun – feladata, hogy a hallgatók ezen a rendszeren keresztül tudják intézni a beiratkozástól egészen az oklevél megszerzéséig terjedő tanulmányi adminisztrációs és pénzügyeiket pld. az önköltség befizetését (ha a gyűjtőszámlájukon van elegendő fedezet), a beiratkozást, a regisztrációt, a tárgy- és kurzusfelvétellel a saját órarendjük elkészítését, a tanulmányi információk megtekintését, a tanulmányi előrehaladásukat, a képzés-, mintatanterv-, tantárgyak teljesítését, a vizsgára jelentkezést, az elektronikus kérvények - személyes megjelenést nem igénylő - benyújtását.

     

    Belépés a Soproni Egyetem hallgatói Neptun rendszerébe: https://neptun3r.uni-sopron.hu/hallgato  linken lehetséges.

     

    A belépéshez szükséges azonosító/jelszó páros leírását az alábbi ábra szemlélteti:

    Neptun1

    Jelszó változtatás

    A belépést követően a jelszót meg kell változtatni!

    Kezdetben a program felajánlja, a későbbiekben azonban bármikor megváltoztatható. Saját adatok -> Beállítások menüpont, jelszó változtatása belső tabulátorfülre lépéskor, a régi és az új jelszó megadásával. A változás mentését „Jelszó változtatása” gombbal lehet menteni. Lásd a következő ábrán:

    Neptun2


    Adatellenőrzés, személyes adatok, elérhetőségek

     

    Saját adatok menü-> „Személyes adatok” menüponton kérjük ellenőrizze, hogy az adatok a valóságnak megfelelőek-e. Szintén a „Személyes adatok” menüponton tudja megtekinteni az előképzettségét (Képzettségek), elérhetőségeit, cím, e-mail cím, telefonszám. 

    Fontos, hogy az adó azonosító jel és a TAJ szám is rögzítve legyen! Lásd a következő képen:

    Neptun3


    Adatmódosítás

    Adóazonosító jel, TAJ szám felvitele: 1. Saját adatok-> 2. Személyes adatok menüpont-> 3.

    Műveletek: Adatmódosítás -> módosítás felvitelét követően 4. Módosítás elküldése gomb.


    Neptun4


    Bankszámlaszám beállítása

    Új bankszámlaszám megadása:

    Pénzügyek 1.  ->Beállítások 2.  menüpont-> Új bankszámlaszám gomb 3. -> Bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

    Bankszámlaszám módosítása

    Pénzügyek 1. ->Beállítások 2.  menüpont-> Sor végi plusz jel 6.  -> Módosítás 7. -> bankszámlaszám beírása 4. -> Mentés 5.

     

    Kérjük, ha egyéb adataiban eltérést talál jelezze tanulmányi ügyintézőjének!


    Neptun5


    Az Ön tanulmányi ügyintézője

     A képen látható „ Tanulmányok” főmenü, „Képzési adatok” menüpontra kattintva, az oldal alsó részén látható ügyintézőjének a neve.


    Neptun6

     
   • Hogyan lehet tantárgyakat felvenni és kurzusokra jelentkezni?

    A tantárgyfelvétel során kérjük, figyeljen arra, hogy a tárgyhoz tartozó kurzusok közül a megfelelőket válassza ki és vegye fel. Ha a mintatantervben a tantárgyhoz előadás és gyakorlati kurzus is tartozik, mindkettő felvétele szükséges. A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel az intézetek/tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat.
    Amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a tantárgyat meghirdető Intézet/Tanszék segítségét kérheti, a tanulmányi előadók ebben az esetben nem jelentkeztethetik Önt.

    tárgyfelvetel

    Kurzusfelvétel

    A tantárgy- és kurzusfelvétel után kérjük a Tanulmányok/Órarend felületen ellenőrizze kialakult órarendjét, amennyiben ütközést talál, kurzuscserével módosítsa.
    Kurzuscsere esetén a tantárgyat oktató intézet/tanszék/tanulmányi előadó segítségét kérheti, ha a létszámok miatt ezt nem tudja végrehajtani.
    Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja felvenni, akkor utólagos tantárgyfelvételi kérelmet adhat be, amely díjköteles kérvény.
    Ha tantárgyait saját hibából a regisztrációs hét végéig nem tudja leadni, akkor azt az utólagos tantárgyleadási időszakban teheti meg a megfelelő kérvény leadásával, amely díjköteles kérvény.

   • Mi a módja a kötelező testnevelési tantárgy teljesítésének? 

    KRITÉRIUM TÁRGY

    A 2022/23-as tanévtől bevezetésre kerül a Soproni Egyetemen a Testnevelés, mint kritérium tárgy, amelyet minden nappali tagozatos BA, BSc., osztatlan képzésben résztvevő hallgató számára 4, felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgató számára 2 szemeszteren keresztül kötelező teljesíteni.
    A 14 oktatási hét alatt a hallgatóknak a tantárgy teljesítéséhez, a hallgatói követelményrendszer előírását betartva minimum 11 alkalommal kell legalább 90 perc időtartamban sportolást végeznie. A testedzés formáját a hallgató a felkínált lehetőségek közül szabadon választhatja meg, de ajánlott a heti egy alkalommal történő teljesítés. Egy héten maximum 2 testedzési alkalom fogadható el, azaz a minimum 11 alkalmat legalább 6 hét alatt kell teljesíteni. A testedzést, sportolást az alábbi szervezeti keretek között lehet teljesíteni: 

    - a SMAFC kijelölt szakosztályaiban (félévente egy sportág választható)

    - szakosztályi kereteken kívüli sportolás (úszás, futás, túrázás, kerékpározás) esetén a SMAFC egyesület által kijelölt személy ellenőrzése mellett

    - igazolt versenysportoló (válogatott és első osztályú sportoló, vagy egyedi elbírálás alapján egyéb sportoló) esetében, a SMAFC-cal együttműködési szerződést kötött egyesület igazolja le a minimum 11 alkalmat a SMAFC részére;

    A TANTÁRGYAK ELNEVEZÉSEI

    Tantárgy neve Kredit Tárgy jellege Félév Elmélet Gyakorlat Értékelés
    Testnevelés I. 0 Kritérium követelmény 1 0 2 aláírás
    Testnevelés II. 0 Kritérium követelmény 2 0 2 aláírás
    Testnevelés III. 0 Kritérium követelmény 3 0 2 aláírás
    Testnevelés IV. 0 Kritérium követelmény 4 0 2 aláírás

    A tantárgy teljesítésének lehetőséget adó szakosztályok, az edzések időpontjai:

    A nagyításhoz kattintson a képre.

    /images/kervenyek/smafc_sportagak_2022..pdf

    TANTÁRGYAK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, ALÁÍRÁS MEGSZERZÉSE

    A testedzési alkalmakat a SMAFC egyesület vezeti, kérés esetén az alkalmakról tájékoztatást ad a hallgatók, illetve a Soproni Egyetem felelős oktatója részére. A szemeszter végén az egyesület a hallgatók teljesítését leadja a kurzus felelős oktatójának, aki beírja a Neptunba az aláírást vagy annak megtagadását.

     

   • Hogyan tudok a kötelező testnevelés tantárgyhoz sportágat választani?

    A hallgató a kritérium testnevelésre a Soproni Egyetem honlapján keresztül jelentkezhet. A szakosztályi sportolási lehetőségekre történő jelentkezésre a regisztrációs időszakban 2022. augusztus 29 - szeptember 19. 12.00 óráig lesz lehetőség. A jelentkezési űrlap az ALÁBBI HIVATKOZÁSON érhető el.

    Mentesség: A kritérium testnevelés alól egészségügyi okok miatt nem lehet felmentést kérni. Tartós (kró­nikus) sérülés esetén a rehabilitációs edzések (gyógytorna) elfogadhatók a testnevelés tárgy esetében, akut sérülés esetén a kimaradt hetek pótolhatók az edzésalkalmak sűrítésével. Kró­nikus betegség, fogyatékosság esetén adekvát (adaptív) mozgásforma is elfogadható, a­mely egyben elősegíti a rehabilitációt, illetve az életminőség javulását. A SMAFC parasport szakosz­­tálya további lehetőségeket biztosít a kritérium testnevelés teljesítéséhez.


    Válogatott, illetve első osztályú sportoló kérvény esetén a kritérium testnevelést a saját sportegyesületében is teljesítheti. 

    A testnevelés tantárgy kiváltására irányuló kérelem elérhető ITT.
    Kérjük, hogy a kitöltött, aláírással, pecséttel ellátott dokumenumot a smafc.horvathj@uni-sopron.hu e-mail címre küldje vissza 2022. szeptember 19. 12.00 óráig.

     

   • Hogyan tudok kedvezményes sportolási lehetőséghez jutni (SMAFC sportegyesületi-tagság)?

    A Soproni Egyetem SMAFC Sportegyesülete elkötelezett a hallgatók sportolási lehetőségeinek javításával kapcsolatban. A Soproni Egyetem minden nappali és levelező tagozatos hallgatójának lehetősége van a SMAFC által felkínált sporttevékenységek térítésmentes igénybevételére. Ennek a feltétele a SMAFC egyesületi tagság megszerzése, amit a hallgatók a tagsági díj megfizetésével tudnak elérni. A tagdíj mértéke szemeszterenként 3000 Ft.

     
    A SMAFC a 2022/23-as tanévben biztosítja az ingyenes úszás, sqash, konditerem, aikido sportolási lehetőségeket a tagsággal rendelkező hallgatók részére.

     

    Jelentkezését a smafc.horvathj@uni-sopron.hu e-mail címen adhatja le.
    A SMAFC Sportegyesület elérhetősége: smafc.hu

     

   • Mit kell tudni a kérvényekről és beadási módjukról?

    A kérvények beadása a Neptun tanulmányi rendszerből történik.
    A kérvények beadása hallgató webes Neptunba (https://neptun3r.uni-sopron.hu/hallgato/login.aspx) való belépés után lehetséges. Lásd a képen:

    Kérvény2    A pénzügyi tételekhez kapcsolódó kérvények a Pénzügyek/Befizetés menü felől, a konkrét tétel sor végén lévő plusz jelet kinyitva, majd a Kérvény leadása gombra kattintva érhető el.

     

   • Mikor kell az önköltséget befizetni?

    Az önköltséget a Neptun rendszerben 2 részletben (50-50%) írjuk ki. Az első részlet befizetési határideje a regisztrációs időszak első napját megelőző nap (2022. augusztus 28) a végső határideje pedig a regisztrációs időszak vége, lásd tanulmányi rend. A második részlet befizetési határideje 2022. október 10. Kivéve, ha nem a hallgató fizet és ezért átutalásos számlát igényel, vagy diákhitelből egyenlíti ki önköltségét. 
    A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).


    Pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel forduljon munkatársunkhoz a neptunpenzugyek@uni-sopron.hu címre írt emailben!

     

   • Hogyan kell a gyűjtőszámlára befizetni?

    GYŰJTŐSZÁMLA KEZELÉS A SOPRONI EGYETEMEN
    TÁJÉKOZTATÓ

    Tisztelt Hallgató! Tájékoztatjuk, hogy a Soproni Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi/költségtérítési és egyéb térítési díjak, mint pl. IV díj, szolgáltatási díj stb. befizetésének módjaként. A gyűjtőszámla az Egyetem OTP Banknál vezetett számlája. A hallgatók erre a számlára tudnak befizetni, és erről a számláról kerül át a befizetés a Neptun rendszerbe a Neptunkód, bankszámlaszám és egyéb azonosításra alkalmas adatok alapján. A művelet átfutási ideje 1-2 munkanap, ezért vegyék figyelembe! A Neptun rendszerbe beérkező utalást követően a hallgatónak külön kell intézkednie a kiírt pénzügyi tétel teljesítéséről! 

    gyűjtőszámla1

    I. BANKI ÁTUTALÁS A GYŰJTŐSZÁMLÁRA


    A kívánt összeget az OTP Banknál vezetett számlára kell átutalni. Az egyéni gyűjtőszámla feltöltése csak banki átutalással lehetséges! A banki átutalás történhet a bankban személyesen vagy interneten, netbankon keresztül. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés) utalási formát elutasítunk és reklamációt nem fogadunk el, biztonsági okokból. Egy átutalással egyszerre egy hallgató számára utalható pénz a pontos beazonosíthatóság érdekében!

    A gyűjtőszámlára való utalást követően a Neptunban be kell teljesíteni a kiírást! (II. fejezet)
    Utaláskor a következő adatok megadása szükséges:

    Utalás MAGYAR bankszámláról:
    gyűjtőszámla2

    Utalás KÜLFÖLDI bankszámláról:

    kedvezményezett neve: Soproni Egyetem

    közlemény rovat: NK-NEPTUN KÓD HALLGATÓ NEVE

        Minta: NK-ABC123 TESZT ELEK  

    devizanem: HUF

    összeg:
    A Neptun-gyűjtőszámla forintban vezetett fizetési számla, így a devizában indított utalásokat forintra átváltva fogadja a Bank. A külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, kérjük figyeljenek arra, hogy az utalás összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a kiírt tételt, a fizetendő összeget. 
    gyűjtőszámla3

    Miért fontos az utalás közlemény rovatának pontos kitöltése?   

    Az átutalt összeg azonosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a közlemény rovat pontosan legyen kitöltve. A közlemény rovat első karaktere nem lehet szóköz! A rovat első sorának, első karakterétől kezdődően kell a „NK-”előtagot, utána folyamatosan a hallgatói Neptun-kódot (nagy betűvel) majd egy szóköz után a hallgató saját nevét berögzítenie:   

      

    NK-NEPTUN KÓD HALLGATÓ NEVE   

    Minta: NK-ABC123 TESZT ELEK     

                                                                

    A közlemény rovatban megadott Neptun-kód alapján kerül sor a befizetés azonosítására a gyűjtőszámlán. A név beírása egy biztonságot ad, ha elütés történik a Neptunkódban, a név kiegészítő információt ad  a hallgató azonosításához.  

    Különösen figyeljen a Neptunkódban az „O” betű és a „0” szám,  illetve az 1 (egy) szám L betű karakter helyes megadására! Kézzel töltött átutalási megbízás esetén javasoljuk, hogy a 

    „0” számot áthúzással jelezze: 0 !  

    A közleményben megadott hibás Neptunkódot tartalmazó karaktersor esetén az átutalt összeget az Egyetem nem tudja beazonosítani, nem jelenik meg a hallgató gyűjtőszámláján. Ha Ön az átutalást követően 4 munkanap múlva sem látja az átutalt összeget a Neptun rendszerben a gyűjtőszámla egyenlegén, a következő email címen szíveskedjen ezt jelezni a mellékletben elküldött átutalási bizonylattal: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu    

    Mikor látom a Neptunban az átutalt összeget?

    A banki átutalás napjától - bankoktól függően - kb. 1-2 munkanap szükséges, hogy az átutalt összeg a Neptunban is megjelenjen (Pénzügyek menü / Befizetések almenü / Gyűjtőszámla egyenlegnél megtekinthető) A Neptun rendszer automatikus üzenetet küld tájékoztatásul amikor az átutalt összeg a hallgató gyűjtőszámla egyenlegén megjelenik. Kérjük folyamatosan figyelje a Neptun üzeneteit, hiszen a gyűjtőszámla egyenlegre beérkezett összegből a kiírt tételt még ki kell egyenlíteni a Neptun rendszerben! Az Üzenetek/Beállítások, automatikus értesítéseknél a „Befizetés a gyűjtőszámlára” jelölőnégyzet engedélyezésével lehetőség van beállítani, hogy automatikus rendszerüzenetben és – megadott elérhetőség esetén - e-mailben is értesüljön, amikor megérkezik az átutalás a gyűjtőszámla egyenlegére! 

    A hallgató csak a saját számlájáról utalhat?   

    Lehetőség van arra is, hogy a gyűjtőszámlára más utalja át a pénzt, de itt is elengedhetetlenül fontos, hogy a közlemény rovat pontosan kitöltésre kerüljön.   

    II. A KIÍRT TÉTEL KIEGYENLÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN   

    Amikor a hallgató a Neptun rendszerben már látja az egyéni gyűjtőszámlája egyenlegén  az átutalt összeget, akkor van lehetősége kiegyenlíteni a Neptunban befizetésre váró kiírt tételeket, önköltséget, szolgáltatási díjat, IV díjat stb.    

    Pénzügyek/Befizetés menü alatt lehet megtalálni a befizetésre váró tételeket.   

    gyűjtőszámla4
    gyűjtőszámla6

    A hallgató a kiválasztó négyzet segítségével kijelöli a befizetésre váró tételt / tételeket, majd a Befizet gombot megnyomva továbblép a befizető felületre,

    gyűjtőszámla7

    majd teljesíti a gyűjtőszámlás befizetést.

    gyűjtőszámla8


    A befizetés sikerességéről visszajelző üzenetben értesül a hallgató:  

    gyűjtőszámla9


    A befizetés sikeressége ellenőrizhető a „Pénzügyek / Befizetések” menüponton a szűrők segítségével is. Amennyiben sikeres a befizetés, akkor a tétel az „Aktív” tételek közül átkerül a „Teljesített” tételek közé. A befizetést követően a gyűjtőszámla egyenleg is módosul.  

      

    A gyűjtőegyenlegről vissza tudom utalni a pénzemet?   

    Igen.  

    Feltételei:  

    1. a bankszámla száma rögzítve van a Neptun rendszerben és
    2. nincs aktív tartozása

    A  feltételek teljesülése esetén visszautalás a Pénzügyek/Tranzakciós lista menüben indítható.  

     

    További kérdéseivel forduljon az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársához emailben: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu  

     

   • Hogyan kell bankkártyával fizetni?

    BANKKÁRTYÁS BEFIZETÉS A SOPRONI EGYETEMEN     

          

    Tájékoztatjuk, hogy a Soproni Egyetem Neptun rendszerében a bankkártyás fizetési mód is lehetősége is biztosított a pénzügyi tételek kiegyenlítésére.

    Bankkártyás fizetéssel önköltségi és szolgáltatási díj (pl.kérvény díj, ismételt vizsga díj, különeljárási díjak, stb) is teljesíthető.

    Az elfogadás a SimplePay online rendszerével működik, kártyás vásárlási tranzakcióként.

      

    A bankkártyás befizetésének folyamata a Neptun rendszerben:   

      

    1.A Pénzügyek/Befizetés menüben a befizetendő tétel vagy tételek kiválasztása (jelölőnégyzetben), majd a Befizet gomb. Ügyelni kell a féléves és státusz szűrő beállítására, javasolt Minden félév/Minden típus Listázása. 

      

    2.A felugró ablakban az Igen gombra kattintva meg kell erősíteni a befizetési szándékot

     

     

    3.A képernyőn a SimplePay bankkártyás fizetési lehetőséget kell kiválasztani, majd a Befizet gombra kattintani

    4.A felugró ablakban el kell fogadni az Adattovábbítási nyilatkozatot

     

     

     

     

     

    5.A Fizetési előválasztó felületen a Bankkártyás Fizetés gomb kiválasztása

    6.A Bankkártyás Fizetés felületen a kártyadatok megadása után a Fizetés gombra.

    Itt lehetőség van már meglévő Simple fiókkal bejelentkezni, illetve Simple alkalmazással is fizetni

     

    8. Sikeres befizetés esetén az alábbi visszajelző üzenet jelenik meg, majd a befizetett tétel státusza is teljesítettre változik

     

     

    Sikertelen fizetésnél pedig a megjelenő tranzakció azonosító alapján a SimplePay ügyfélszolgálat tud tájékoztatást adni a hiba okáról:

     

     

       Sikeres befizetést követően a Neptun rendszerben tárolt hivatalos email címre érkezik értesítés a tranzakcióról.

     

    További kérdéseivel forduljon az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársához

    Emailben: neptunpenzugyek@uni-sopron.hu  

      

   • Mikor és hogyan kell leadni a képzési szerződést?

    Az önköltséges képzésre felvett jelentkező hallgatói képzési szerződést köt az egyetemmel. Az önköltséges képzés feltételeiről szóló képzési szerződés megkötésére a személyes beiratkozás alkalmával, annak tanulmányi ügyintéző előtti aláírásával kerül sor. Levelezős munkarendű hallgatók esetében a személyes megjelenést igénylő beiratkozáson az első konzultációs alkalom első napját kell érteni.

    Plusz teendő a NEPTUN-rendszerben:

     

    1. Az önköltséges hallgató kitölti a NEPTUN-rendszerből indított SOE_1_02 - Képzési szerződés [Student agreement] nevű hallgatói kérvényt.

    képzésisz1


    Képzésisz2

    Képzésisz3

    Képzésisz4

    2. A kérvény mentését követően ki kell azt nyomtatni, alá kell írni és visszacsatolni a kérelemhez. A szerződésben szereplő önköltség összegét pontosan kell beírni!

    3. A kérvényhez mellékletet az Ügyintézés/Kérvények felületen a Leadott kérvények fülön lehet feltölteni.

    A kérvény mentését követő 5 órán belül lehet mellékletet feltölteni, illetve a feltöltött melléklet a mentés követő 1 órán belül törölhető.

    Képzsz5

     

   • Mi az a Diákhitel és hogyan lehet igényelni?

    A Diákhitel leírásához kérem kattinson a képekre


    DIÁKHITEL2 beállítása a Neptun rendszerben

    A Diákhitel2 egy kötött felhasználású hallgatói hitel, amely kizárólag a képzés önköltségének a finanszírozásra vehető igénybe. Maximális összege a képzéshez tartozó önköltség összege.
    A Diákhitel Központ az egyeztetést követően az igényelt összeget automatikusan egy összegben folyósítja az intézmény részére.

    A Diákhitel2-t igénylő hallgató feladata, hogy a Neptun rendszeren keresztül jelezze, hogy a kiírt önköltséget Diákhitel2 segítségével szeretné rendezni.


    Diákhitel2 igénylése

    -Neptun rendszeren keresztül, Ügyintézés/Diákhitel igénylése menüben

    -vagy a Diákhitel Direkt felületen is el lehet indítani az igénylést.

     

    Diákhitel2 beállítása Neptunban

    A Neptun rendszerben a Pénzügyek/Beállítás felületen a Diákhitel2 fül alatt kell beírni a szerződésszámot, majd elmenteni.

     

    Diákhitel2 beállítása önköltségi tételhez

    Minden félévben be kell állítani az aktuális féléves önköltségi összeghez, hogy igénybe kívánja venni a Diákhitel2 finanszírozást. Ezt az aktív önköltségi tételsor végén található Plusz (+) jelnél látható Diákhitel2 gombra kattintva lehet beállítani. Ha több részletben található az önköltség, akkor ezt minden tétel esetében meg kell tenni!

     

    A szerződésszám elmentését követően a kiírás DH2 státusza a "Egyeztetés" lesz. Az aktív jogviszony visszaigazolása után változik "Elfogadva" státuszra. A Diákhitel Központtól beérkező összeget az egyetem pénzügyi osztálya fogja kiegyenlíteni, ezzel Önnek teendője nem lesz.

     

     

     

   • Hogyan és mikor lehet kollégiumot igényelni?

    Kollégiumi jelentkezés leendő elsősöknek:

    Egyetemi kollégiumok

    Szent Pál Katolikus Szakkollégium

    A jelentkezési felület a kollégium nevére kattintva elérhető.

    Soproni Egyetem Kollégiumai

    A Soproni Egyetem összesen öt épületben tud kollégiumi elhelyezést biztosítani nappali tagozatos hallgatói részére. Ezek közül kettő közvetlenül a Campus területén található, az Ady Endre út 5. szám alatt, így az itt lakók számára az egyetemi előadások látogatása különösen kényelmes. E függőfolyosóval (ún. „sóhajok hídja”) is összekötött épületegyüttest hivatalosan Fekete Zoltán Kollégiumnak hívják, de a hallgatóság csak RK (Régi Kollégium), valamint ÚK (Új Kollégium) hivatkozik az egyes épületekre. Az előbbi 155 férőhelyes. Ezek a férőhelyek 2+2, 2+3 és 3+3 ágyas apartmanszobák között oszlanak meg. Az ÚK épületben pedig 192 férőhely van. A szobák 2 ágyasak, azokhoz azonban vizesblokk nem tartozik. Fürdők és mellékhelyiségek a közfolyosókról nyílnak.

    Két másik épület a Campustól szintén nem messze, nagyjából 10 percnyi sétára található, a Baross út 4-6. címen. A két épület egy aulán osztozik, a nevük közösen Machatsek Gyula Kollégium, de szintén mindkét épületnek van hallgatói beceneve: VUK (mint Vadiúj Kollégium) és LUK (mint Legújabb Kollégium). Előbbiben 358 férőhely van, amelyek mindegyike apartman szobákban található, amik jellemzően 2+2 ágyas felosztásúak. Lukban viszont jellemzően 3 ágyas szobák vannak, összesen 148 férőhellyel. Az ÚK-hoz hasonlóan vizesblokk ezekben sincs, azokhoz szintén közfolyosóról lehet hozzáférni.

    Az utolsó épület a Ferenczy János utca 5. szám alatt található Bezerédj Amália Kollégium (röviden BAK). A többi épülettel ellentétben itt csak BPK-s hallgatók számára biztosított az elhelyezés, ami számukra azért is különösen előnyös, mivel a kollégium a BPK épülete mellett helyezkedik el, azzal egy recepción osztozik. A férőhelyek száma összesen 116. A szobák mindegyike 2+2 ágyas, amikben egy-egy zuhanyzó is található. A mellékhelyiségek azonban ebben az épületben is a közfolyosókról nyílnak.


    Régi Kollégium (RK)
    Cím:
     9400 Sopron, Ady Endre u. 5.


    Új Kollégium (UK)
    Cím:
     9400 Sopron, Ady Endre u. 5.


    Legújabb Kollégium (LUK, első épület)
    Cím:
     9400 Sopron, Baross út 4-6.


    Vadonatúj Kollégium (VUK, második épület)
    Cím: 9400 Sopron, Baross út 4-6.


    Bezerédj Amália Kollégium (BAK)
    Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.


    KOLLÉGIUMI ÜGYINTÉZÉS (Bármely kollégium esetén):
    Tel.:
     +36 99/518-215
    E-mail:
     koli@ufkft.hu


    Szent Pál Katolikus Szakkollégium


    A Szent Pál Katolikus Szakkollégium 2008 szeptemberében nyitotta meg először a kapuit, Sopron történelmi belvárosában, teljesen felújított, igényes épületben. A kollégiumban 3 emeleten összesen 29 kétágyas szoba található, szobánként külön zuhanyzóval, internetelérhetőséggel. Minden emeleten van egy közös konyha, amely nem csak a főzésre ad lehetőséget, de sokszor a legjobb, éjszakába nyúló beszélgetések színtere is.
    A kollégiumhoz tartozik egy kápolna, melynek ajtaja mindig nyitva áll, lehetőséget adva az elcsendesedésre. A kápolnában tartja az Egyetemi Lelkészség a szentmiséket és az esti Kompletóriumot. Az előadóterem a színhelye a kisebb közös eseményeknek, filmvetítéseknek, előadásoknak. A felszerelt sporthelység a kikapcsolódást és a testedzést szolgálja, ahogy a padlás íjász pályája is.

    A Szent Pál Katolikus Szakkollégium vezetősége:
    Kovács Gergő Vilmos     egyetemi lelkész     ( +36 30 424 7408)
    Kaposi László         kollégium igazgató     ( +36 30 537 7753)
    Szőnyeg Anna         gazdasági igazgató     ( +36 20 223 2208)

    Egyetemi lelkészség:
    H-9400 Sopron, Szent György u. 7.
    E-mail: lelkeszseg@collegium-paulinum.hu

    A Szent Pál Katolikus Szakkollégium elérhetősége:
    H-9400 Sopron, Szent György u. 7. (hátul az udvarban)
    Telefon: 06/30 537 7753
    E-mail: info@collegium-paulinum.hu
    Honlap: paulinum@uni-sopron.hu

   • Milyen szabályok vonatkoznak a hallgatókra?

    Az alábbi oldalon találja a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat:

    HALLGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK
     

   • Kezdhetem-e a tanulmányaimat passzív jogviszonnyal?

    Kizárólag a következő okok miatt kezdhet a hallgató passzív jogviszonnyal:
    - ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni (és ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja),
    - ha a hallgató a szakközépiskolában az érettségi vizsga letételét követően meg akarja szerezni a szakképzettséget, a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb négy félévig,
    - ha önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít

    Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben intézményünk az aktuális felvételi eljárást követően első évfolyamon a továbbiakban nem tudja indítani a képzést, tanulmányait az adott szakon nem tudja megkezdeni.
    Ha a hallgató a halasztást követően nem jelzi – a Hallgatói követelményrendszerben meghatározott módon - tanulmányai folytatásának szándékát, az intézmény jogosult hallgatói jogviszonyát egyoldalúan megszüntetni.

     

   • Mit kell tudni a diákigazolvány igénylésről?

    Diákigazolvány igénylésének menete (A 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján)

    -  Az igényléshez szükség van egy NEK azonosító lapra (Nemzeti Egységes Kártyarendszer), mely bármely Kormányhivatalban/Kormányablakban beszerezhető. Az ehhez szükséges dokumentumok: fényképes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél), magyar lakcím esetén lakcímkártya;

    -  A NEK adatlap azonosító számának feltöltése a NEPTUN rendszerbe az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylés/Új felvétel menüpont alatt;

    A lakcím feltöltése a NEPTUN-ban megadott címekből választható ki, amelynek meg kell egyeznie a lakcímkártyán lévővel.

    Az igénylés leadását követően, a kártya sikeres legyártásáról, az elkészült kártya átvételének módjáról és idejéről a hallgató üzenetben kap értesítést.

     

   • Hol található a tanév általános tanulmányi rendje?

   • Mit lehet tudni a fogyatékkal élőkre vonatkozó speciális szabályokról, kedvezményekről, és ezek igénybevételi módjáról?


    Tájékoztatás a fogyatékossággal élő, sajátos képzési igényű hallgatók számára

     

    Tisztelt Hallgató!

    -        A felvételi eljárás során fogyatékossági állapota alapján többletpontban részesült?

    -        Vagy valamilyen fogyatékossággal él? 

    -        A képzése során sajátos igényei vannak és lesznek? 

    -        Szeretné igénybe venni a különböző támogatási formákat?


    Ebben az esetben, a személyes beiratkozás alkalmával mutassa be a kari tanulmányi ügyintézőjének a fogyatékosságot igazoló dokumentációkat. (A titoktartási kötelezettség biztosított.) Ez a szakértői állásfoglalás az alapja a támogatásnak, a különböző tanulmányi kedvezményekre való jogosultságnak. A kari fogyatékosügyi koordinátor ezen dokumentum alapján tudja felvenni Önnel a kapcsolatot, majd konkrét segítséget nyújtani egész tanulmánya alatt.  Ön is keresheti a fogyatékkal élőket segítő SOE kari ügyintézőt - akár személyesen vagy e-mail-ben - a közvetlen támogatási formák mielőbbi megismerése érdekében, amely során a személyre szóló segítési formák részleteit egyeztethetik, valamint tájékoztatást kaphat a további adminisztrációs folyamatokról. (Neptun rendszerben történő regisztráció, kérelmek benyújtása).

    Keresse bizalommal a kari koordinátorát!

     

    A Soproni Egyetem kari koordinátorainak elérhetősége:

     

    Benedek Elek Pedagógiai Kar: Dr. Závoti Józsefné dr., egyetemi docens

    9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

    zavoti.jozsefne@uni-sopron.hu

     

    Erdőmérnöki Kar: Dr. Facskó Ferenc, dékáni hivatalvezető

    9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

    facsko.ferenc@uni-sopron.hu

    +36-99-518-258

     

    Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar: Varga Martina tanulmányi előadó
    9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

    varga.martina@uni-sopron.hu

    +36-99-518-708

     

    Simonyi Károly Műszaki

    Faanyagtudományi és Művészeti Kar: Szabó Csilla dékáni hivatalvezető

    9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4.

    szabo.csilla@uni-sopron.hu

    +36 99-518-297

     

    A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségével kapcsolatos bővebb információ az egyetemi honlap (Hallgatók – Esélyegyenlőség címszó) felületén, valamint a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer V. fejezetében olvasható a linkre kattintva.   • Hova tudok fordulni személyes problémákkal?

    A Soproni Egyetem elkötelezte magát, hogy a hallgatók szakmai-tudományos oktatása mellett, személyes törődés útján kiemelt figyelemmel kísérje előrehaladásukat. Ezért az Egyetem a hallgatói problémák megoldására létrehozott egyetemi Cura Personalis Csoport kari munkacsoportjainak támogatásával lehetőséget biztosít a hallgatói támogató-szolgálat koordinátorának személyes felkeresésére.


    A több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársunk szeretettel várja a hallgatókat mentális, szociális, tanulmányokat érintő vagy más egyéni problémáikkal. A segítségnyújtás lehetősége minden héten, karonként az alábbi időpontokban érhető el.


    - Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar hallgatói számára hétfő: 16.00-20.00 - Soproni Egyetem GT épület, fszt. 2-es ajtó (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.)


    - Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar hallgatói számára kedd: 16.00-20.00 - Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar épülete, fszt. 26-os ajtó (Sopron, Erzsébet u. 9.)

    - Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói számára szerda: 16.00-20.00 - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar épülete, Baba-Mama szoba, fszt. (Sopron, Ferenczy J. u. 5.)

    - Erdőmérnöki Kar hallgatói számára csütörtök: 16.00-20.00 - Soproni Egyetem GT épület, fszt. 2-es ajtó (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 9.)

    A hallgatói támogató-szolgálat koordinátorának elérhetősége: Stummerné Nagy Ágnes
    e-mail: nagy.agnes@uni-sopron.hu

   • Hol található az egyetem épületeinek alaprajzai?

    A Soproni Egyetem épületeinek alaprajzai                  FRISSÍTVE: 2022-07-20 14:00


   • Hogyan lehet online beiratkozni, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik?

    Az online beiratkozást a jogszabályok jelenleg nem teszik lehetővé. Minden hallgatónak személyesen kell beiratkoznia!
    Ha ez változna, akkor értesíteni fogjuk hallgatóinkat Neptun üzenetben.

     

Kedves Felvételt nyert Jelentkezőnk!

Gratulálunk a sikeres felvételi eredményéhez! Örömmel üdvözöljük a Soproni Egyetemen!

 

A következő napokban több értesítést is fog kapni a felvételi eljárás eredményéről. Ezek mindegyikét figyelmesen olvassa el, hiszen a beiratkozással kapcsolatos információkat is ezekben találja meg.
 
Kérjük figyelje azt az e-mail címet, amivel a felvi.hu-ra regisztrált!
 
Az értesítők, amelyekre figyelnie kell:

1. SMS értesítés az Oktatási Hivataltól az eredményről.

2. E-mail értesítés az Oktatási Hivataltól a besorolási döntésről.
 
3. E-mail értesítés a felvételi döntésről az Egyetemünktől, amely tartalmazni fogja az elektronikus tanulmányi rendszer (NEPTUN) elérhetőségét, az Ön belépési adatait, a tanulmányi tájékoztató elérhetőségét, a kollégiumi jelentkezések lehetőségeit és a többi szükséges információt.

A félév zökkenőmentes indulásához szüksége lesz adóazonosító jelre, bankszámlára és ügyfélkapu hozzáférésre

Bankszámlát bármely, az Ön által választott bankfiókban nyithat.

Időrendi sorrendben a következő időszak legfontosabb eseményei és feladatai az alábbiak lesznek:
 
1. Elektronikus úton megérkezik az egyetemi értesítő levél a felvételi döntésről. Ez a levél részletesen tartalmazni fog minden fontos információt, ezért kérjük, figyelje a www.felvi.hu e-jelentkezési felületén megadott postafiókját!
 
2. Kollégiumi jelentkezés lebonyolítása: a felvételi határozatban tájékoztatást küldünk minden szükséges információról, a lehetőségekről és határidőkről.
 
3. Regisztrációs hét: az első, még tanítás nélküli hét, ahol tanulmányi előadója segítségével megismerkedhet többek között a NEPTUN rendszer használatával, ekkor történik a beiratkozás és az első féléves tárgyak felvétele is, ha segítségre lenne szüksége.
 
4. Beiratkozás: Az online bejelentkezéssel és a személyes beiratkozással kapcsolatos pontos információkat a felvételi döntésről szóló értesítővel együtt kapja meg. A személyes beiratkozást megelőzően be kell majd jelentkeznie a NEPTUN rendszerbe, s az innen kinyomtatott, valamint az értesítőben felsorolt dokumentumokat és igazolványokat magával kell hoznia a személyes beiratkozásra.
 
Kérjük, kísérje figyelemmel az információkat a Neptun tanulmányi rendszerben, az üzenetei között.

Tartalmas egyetemi éveket, tanulmányaikhoz pedig sok sikert kívánunk!