Belső nyelvvizsga

Belső nyelvvizsga

 


A SOE belső nyelvvizsgán történő részvételre jogosultak:

a Soproni Egyetem jogelőd intézményeiben, az alábbi karok valamelyik alap- vagy mesterképzésén 2013. június 30. előtt sikeres záróvizsgát tettek, és nyelvvizsga hiányában nem szereztek oklevelet:

- Benedek Elek Pedagógiai Kar

- Erdőmérnöki Kar

- Faipari Mérnöki Kar (jelenlegi Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar)

- Közgazdaságtudományi Kar (jelenleg Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar)

- Geoinformatikai Kar (jelenleg Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar)

 

 Az alábbi volt karok hallgatói nem vehetnék részt a Soproni Egyetem intézményi belső nyelvvizsgáján, mert a karok teljes jogutódlással más intézményhez csatlakoztak:

- Apáczai Csere János Kar,

- Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar,

- Savaria Egyetemi Központ volt karai (volt Berzsenyi Dániel Főiskola)

 

A belső nyelvvizsga jelentkezését és a vizsga szabályait az Intézményi belső nyelvvizsga szabályzat tartalmazza és határozza meg, amelyet a hivatkozásról tölthet le! 

 

Az SOE belső nyelvvizsgáját letenni szándékozó volt hallgató először komplex vizsgára jelentkezhet, más nyelvvizsga-rendszerben megszerzett részvizsga beszámítására nincs lehetőség.

Az SOE komplex belső nyelvi vizsga szóbeli vagy írásbeli részvizsgájának sikertelensége esetén a következő vizsgaidőszakban a sikertelen részvizsga ismételhető.

A belső nyelvvizsgára jelentkezni az SOE ETK honlapján online regisztráció után, a megfelelő dokumentumok feltöltésével lehetséges. A vizsgára való jelentkezés a jelentkezést követő első vizsgaidőszakra érvényes.

A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hétben a vizsgázó elektronikus úton kézhez kapja az értesítőjét, mely tartalmazza a vizsgaazonosítót, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.

A jelentkezőnek az egyetem részére vizsgadíjat kell fizetnie. A vizsgadíjat átutalással előre kell befizetni.


Vizsgadíjak:

B1 szint 15.000 Ft

B2 szint 18.000 Ft

C1 szint 22.000 Ft

Az ismételt részvizsga díja: B1 szinten 8.000 Ft,- B2 szinten 10.500 Ft, C1 szinten 13.500 Ft.

A vizsgatréning díja : 9000 Ft.

 

Befizetéshez szükséges adatok:

Számlaszám: 10033001-00290610-00000000

Kedvezményezett: Soproni Egyetem

Közlemény: ETK-BNY-80c81117-Név

 

Fogyatékkal élő vizsgázóink számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget a vizsga során (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt figyelembe véve).

A Soproni Egyetem nyelvenként minimum 10-10 jelentkező esetén szervez belső nyelvvizsgát. A jelentkezési határidő lejárta után a belső nyelvvizsga szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezeti egységek egyeztetés után kevesebb jelentkező esetén is dönthetnek a vizsga megszervezése mellett.

A vizsga helyszíne: Sopron, Idegen Nyelvi Központ (Erzsébet utca 9.) Minden vizsgázó pontos értesítést kap a vizsga idejéről (óra, perc). A vizsgázó köteles pontosan megjelenni a vizsga helyén. A vizsga időpontja a terembe való behívást jelenti, ennél a vizsgázónak 20 perccel korábban kell érkezni.

A vizsga egynyelvű, angol és német nyelvből tehető le. A vizsga feladataihoz a vizsgázó nem használhat szótárt.

A belső nyelvi vizsga minden szinten két részből áll (szóbeli és írásbeli). A vizsga akkor számít sikeresnek, ha a vizsgázó mind a két vizsgarészből a pontszámok legalább 40%-át elérte, és az írásbeli és a szóbeli vizsga összesített eredményének átlaga legalább 60%. Abban az esetben, ha a vizsgázó összesített eredménye nem éri el a 60%-ot, de az egyik vizsgarészből legalább 60%-os szintet teljesített, ebből sikeres részvizsgát tett. A vizsgázónak lehetősége van ismételt részvizsga letételére a másik vizsgarészből. Az ismételt részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az ismételt vizsgarészből a pontszámok legalább 60%-át elérte.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményéről a vizsgázónak az SOE ETK a vizsgától számított 15 munkanapon belül e-mailben ad tájékoztatást (eredményközlés).

Az intézményi nyelvi vizsgáról a SOE ETK igazolást ad ki, amely kizárólag a SOE-én sikeres záróvizsgát tett hallgatónak a diploma átvételéhez szükséges nyelvi követelményeket váltja ki. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló igazolását az oklevéllel együtt kapja meg, a vizsgahelyen veheti fel az eredmények közzétételétől számított 30 napon belül. Azon vizsgázóknak, akik komplex vizsgára jelentkeztek, és csak egy részvizsgájuk lett sikeres, az igazolás kiadása az eredmények közzétételétől számítva 6-8 héten belül történik.

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését az eredményhirdetést követő 5 napon belül kérheti a vizsgázó írásban. Megtekintésre ezt követően van lehetőség a megadott időpontban.

 

A vizsga szakmai tartalmával kapcsolatban a 99/518-401 telefonon érdeklődhet.

A vizsgajelentkezéssel, a befizetéssel és az eredményközlés utáni oklevél kiállítással kapcsolatban a belsonyelvvizsga@uni-sopron.hu e-mail címen érdeklődhet.

Felülvizsgálati kérelemmel az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet élni Dr. Katona györgy oktatási rektorhelyetteshez címezve, amelyet a vizsgadíj 20%-ának befizetését igazoló átutalási igazolást mellékelve kell megküldeni.

Postacím:                    Soproni Egyetem

                                 Dr. Katona György oktatási rektorhelyettes

                                  9400 Sopron Bajcsy Zsilinszky u. 4.

A borítékra kérjük ráírni:        „Belső intézményi nyelvi vizsga jogorvoslat

 

Felkészüléshez ajánlott könyvek listája